Do pobrania

Strona Główna Do pobrania

Dokumenty związane z rozliczeniem:

1. Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i otrzymywania SMS
2. Wycofanie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną
3. Zmiana adresu email i numeru telefonu komórkowego
4. Wniosek o wystawienie duplikatu faktury
5. Wniosek o zwrot nadpłaty
6. Protokół zdawczo-odbiorczy
7. Wniosek o zmianę adresu do korespondencji
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Umowy:

1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków
2. Wniosek o wydanie duplikatu umowy

Formularze techniczne:

1. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego
2. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego
3. Wniosek o dokonanie odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej przyłącza kanalizacyjnego
4. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
5. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
6. Wniosek o wydanie zapewnienia dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków
7. Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego
8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
9. Oświadczenie woli 2022
10. Zgłoszenie robót przyłączeniowych do sieci wodociągowej
11. Zgłoszenie robót przyłączeniowych do sieci kanalizacyjnej
12. Zlecenie wykonania usługi
13. Zlecenie wymiany wodomierza ogrodowego – montażu nakładki radiowej na wodomierzu ogrodowym
14. Pełnomocnictwo
15. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Mocodawcy
16. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę sieci
17. Wniosek o wydanie zapewnienia dostarczenia wody i/lub ścieków
18. Wniosek o wydanie zgody na pobór wody z hydrantu zewnętrznego
19. Zlecenie ekspertyzy wodomierza
20. Zlecenie montażu zaworu zwrotnego antyskażeniowego
21. Zlecenie udrożnienia/czyszczenia kanalizacji sanitarnej
22. Zlecenie wykonania projektu przyłącza
23. Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej
24. Zlecenie wymiany/plombowania wodomierza ogrodowego/montażu nakładki radiowej na wodomierzu ogrodowym

Akty prawne:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2. Uchwała NR XVI.139.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019 r.
3. Zezwolenie PK w Prażmowie Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Prażmów 29.05.2023